Inlägg märkta ‘FN’

Tankar om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

2011-09-14 kl. 22:10:40

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna[1][2] (här förkortat DOMR) är enligt mig ett mycket sympatiskt dokument. Jag tycker dock att det finns några missar.

Eleanor Roosevelt med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

Eleanor Roosevelt med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

Till att börja med ger inte DOMR (artikel 16) någon rättighet att ingå likakönade äktenskap. Rätten att ingå äktenskap sker med avseende på ras, nationalitet och religion, inte kön. Man kan dock argumentera att artikel 2 utökar artikel 16 med ett antal "avseenden", däribland kön.

Rätten till att vägra att döda finns inte inskriven i DOMR. Det är alltså fritt för en stat att tvinga sina medborgare att döda andra människor. Exempel: värnplikt[3].

När det gäller inskränkningar av rättigheterna i DOMR slår artikel 29 § 2 fast detta kan göras med basis på fastställd lag, men enbart i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras rättigheter och friheter samt för att tillgodose ett demokratiskt samhälles berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd. Här finns utrymme för tolkningar. Kan dödsstraff existera i ett demokratiskt samhälle? Här skulle det vara bra med en paragraf som säger att dödsstraff och tortyr aldrig får förekomma oavsett lagstiftning.

Finns det något mer än rätten till liv som lagstiftning inte får tulla på? Rätten till frihet är knappast det eftersom vi i så fall inte kan fängsla brottslingar. Hur är det med yttrandefrihet och religionsfrihet? Och när vi pratar om rätten till liv, när börjar DOMR gälla för en människa? Vid födseln? Vid befruktningen? I diskussionen om abort eller inte abort kan det ha betydelse.

Slutligen en liten fundering. Är artiklarna ordnade från viktigast till minst viktig och har man i så fall gjort det konsekvent? Om så är fallet kan man inte motivera en del beteenden med att de föreskrivs i ens religion och att man har religionsfrihet.
Exempel: anta att det flygande spagettimonstret[4] säger att dess troende ska låsa in varje person som talar illa om spagetti i en garderob över helgen. Detta skulle inte vara tillåtet om artiklarna i DOMR är ordnade enligt gällande ordning eftersom artikeln om rätten till frihet kommer före den om rätten till religionsfrihet (artikel 3 respektive 18).

Hur ser du på saken?

Referenser

1. FN:s allmänna förklaring, Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
2. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna – Wikipedia
3. Värnplikt – Wikipedia
4. The Gospel of the Flying Spaghetti Monster – Wikipedia

EDIT 2012-10-17 19:47: Förtydligar. Uppdaterar formateringen. Lägger till formulering om abort.

Tankar om familjebildande

2009-04-26 kl. 11:42:22

I goda vänners lag har jag ibland involverat mig i en del filosofiska samtal. Dessa har tagit upp många frågor men framför allt två tycker jag är speciellt intressanta. Detta eftersom de diskuteras alltför sällan. Båda frågorna handlar av någon anledning om familjebildande.

Den första frågan är huruvida barn har rätt att delta i bestämmandet av familjens storlek. Har till exempel en 15-åring rätt att vara med och avgöra om familjen ska skaffa sig ett syskon till? Min uppfattning är att majoriteten av alla föräldrar omedvetet anser att det endast är upp till föräldrarna. Ett sådant tankesätt är dock juridiskt illegalt om vi ska vara riktigt hårda. Låt mig citera FN:s barnkonventionen som Sverige förbundit sig att följa. Utdraget av konventionen är hämtad från Barnombudsmannens webbplats där artikel 12 i konventionen slår fast att

Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

Om ”införskaffandet” av ett syskon är en fråga som berör barnet har tydligen barnet rätt att framföra sin åsikt om detta. Föräldrarna skall sedan ta hänsyn till barnets åsikt. Man kan ställa sig frågande till hur mycket ett syskon påverkar ett barn. Likaså hur mycket betydelse 15-åringens åsikt ska ha i frågan. Oavsett svaret tycker jag att det är en fråga värd att tänka på.

Den andra frågan gäller biologiska vs. adopterade barn. Jag antar att de flesta barn i Sverige är biologiska sådana och att endast ett fåtal är adopterade. Med tanke på att det finns många föräldralösa barn med en mörk framtid i andra mindre välbeställda är det frågan om det är etiskt försvarbart att sätta ännu fler barn till världen. Vore det inte bättre att ta hand om ett av de miljontals barn som redan nu behöver föräldrar? Det finns bra anledningar till att skaffa egna barn men frågan är värd att fundera över.